Zrušenie spoločnosti s likvidáciou

Prečo, ale dochádza k zániku? Môže to byť následok toho, že spoločnosť nedosahuje dostatočný zisk aký by sme očakávali. Zrušenie spoločnosti s likvidáciou znamená proces, pri ktorom sa spoločnosť pripravuje na jej dobrovoľný zánik. Pred tým,ako spoločnosť zanikne tak vysporiada všetky potrebné záležitosti akými sú napríklad dlhy, pohľadávky a záväzky. Spoločnosť vstupuje do likvidácie na základe dohody všetkých spoločníkov danej spoločnosti. Pred vstupom do likvidácii zasadne valné zhromaždenie, ktorého sú súčasťou všetci spoločníci. Spoločníci musia súhlasiť s vstupom do likvidácii.

Podpis

Likvidáciu vykonáva osoba, ktorá sa nazýva likvidátor. Pozíciu likvidátora si vymenúva každá spoločnosť sama. Likvidátor musí so svojou úlohou súhlasiť. Likvidátor ma nárok na odmenu vo výške 1500€, ktorá je vo forme preddavku. Suma sa vyplatí notárovi na jeho úschovni účet. Táto suma je určená na výdavky, ktoré môžu likvidátorovi vzniknúť voči spoločnosti. V niektorých prípadoch, ale môže likvidátora určiť aj súd. Likvidátor ma za úlohu oznámiť všetkým známym veriteľom, že daná spoločnosť vstúpila do likvidácie. Likvidátor oznámi daňovému úradu, že daná spoločnosť vstúpila do likvidácie. Ma na to 30 dni.

Dokumentácia

Taktiež uplatňuje pohľadávky spoločnosti, vykonáva právnické úkony, ktoré sa týkajú likvidácie v spoločnosti, vedie zoznam spoločníkov, zoznam majetku, vedie účtovníctvo,informuje všetkých spoločníkov o priebehu likvidácie. Každá likvidácia musí byť zapísaná do obchodného registra. Pokiaľ sa likvidácia neskonči spoločnosť musí používať svoje obchodné meno s dodatkom v likvidácii. Likvidátor podáva aj návrh na vymazanie spoločnosti z obchodného registra. Likvidácia sa končí vymazaním spoločnosti z obchodného registra. Všetci spoločníci majú nárok na vyplatenie likvidačného zostatku. Tento likvidačný zostatok bude spoločníkom vyplatený až po zániku spoločnosti.